ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА Д-р Мишо Филипов

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА Д-р Мишо Филипов

Чл.1 Настоящите Общи Условия за ползване на интернет страница на ОРТОПЕДИКА МФ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ЕООД и предоставяните чрез тях услуги  уреждат отношенията между ОРТОПЕДИКА МФ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОШ ЕООД (наричано за краткост Д-р Мишо Филипов) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), което ползва интернет страница на Д-р Мишо Филипов и/или услугите, предоставяни чрез нея. По смисъла на настоящите Условия Интернет страница на Д-р Мишо Филипов е  страницата www. ortoped-mishofilipov.com

Чл.2.  Потребителите по смисъла на настоящите Условия са две категории:

ал.1. Активни Потребители – ползващи формaтa за контакт – Потребители, които активно ползват Интернет страница на Д-р Мишо Филипов чрез въвеждане на мобилен номер и/или е-mail адрес и име. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на ползването – запитвания .

Ал.2. Неактивни – Потребители, които посещават Интернет страница на Д-р Мишо Филипов  без да използват формата за контакт.

Чл.3. Настоящите правила са публикувани на Интернет страницата на Д-р Мишо Филипов и се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в сайта. Потребителят се задължава да ползва услугите в съответствие с изискванията на настоящите Общи Условия.

Чл.4. С приемането на настоящите Общи Условия, Потребителят е информиран и се съгласява, Д-р Мишо Филипов да изпраща повиквания, съобщения и електронна поща за целите на директния маркетинг и реклама на собствени услуги на предприятието или на услуги и продукти на трети лица, като предоставя възможност на всеки Потребител, в случай на получаване на повикване, съобщение или електронна поща за целите на директния маркетинг, да изрази несъгласие с бъдещо получаване на подобни съобщения. Д-р Мишо Филипов изпълнява всеки отказ за получаване на бъдещи съобщения за маркетингови цели.

Чл.5. Забранено нарушаването на авторски и сродни  на  www. ortoped-mishofilipov.com права, права върху търговски марки или други права на интелектуална собственост.

Чл.6. Всеки Потребител, който ползва услуги на Интернет страница на Д-р Мишо Филипов, има право да изрази мнение по отношение на настоящите Общи Условия чрез изпращане на лично съобщение чрез формата за запитване.

Чл.7. Въпроси, свързани с ползването на предлаганите на Интернет страница на Д-р Мишо Филипов, могат да бъдат задавани от Потребител чрез изпращане на съобщение чрез формата за запитване.

Чл.8. Информация, отнасяща се до начините на ползване на съответната Интернет страница на Д-р Мишо Филипов, както и до предоставяните чрез нея услуги, може да се получи чрез формата за запитване.

Чл.9. Д-р Мишо Филипов се задължава да пази тайната на кореспонденцията, както и да не разгласява дадената персонална информация, предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на нормативна разпоредба.

Чл.10. Д-р Мишо Филипов си запазва правото да не отговря на запитвания по преценка на администратора.

Чл.11. Д-р Мишо Филипов не отговаря пред Потребителя за:

ал.1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез Интернет страница на Д-р Мишо Филипов и самата страница от негова страна, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;

Ал.2. неспособност на Потребителя да ползва функционалността на интернет страницата;

Ал.3. претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на функциалността на интернет страницата;

Чл.12. Д-р Мишо Филипов не носи отговорност, ако при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други доставчици в Интернет или на електронните съобщителни връзки в и/или извън страната, Потребител не може да ползва частично или напълно възможностите на функциалността, предоставяни на Интернет страница на Д-р Мишо Филипов.

Чл.13. Д-р Мишо Филипов обработва личните данни на физическите лица (Активни Потребители), при спазване на изискванията на Регламент 2016/679 и Наредба №1/30.01.2013 г. за техническите мерки и нива на защита.

Чл.14. Д-р Мишо Филипов си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи Условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.

Чл.15. За всички неуредени в тези Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.

Чл.16. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.